Sponsor serwisu:

Partnerzy:

Cudowny obraz Matki Bożej Łysieckiej z Gliwic

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Łysieckiej znajduje się w gliwickim kościele św. Trójcy od 1950 r. Jest to kopia obrazu Matki Bożej z katedry ormiańskiej w Kamieńcu Podolskim. Obraz powstał w XVI w. za sprawą kapłana Kolumba z ormiańskiego kościoła w Łyścu, który namalowany przez siebie wizerunek Maryi przed śmiercią przekazał kapłanowi Grzegorzowi.

Obraz ma wymiary 136 x 98 cm i jest to płótno naklejone na deskę. Jak głosi tradycja, dopiero trzęsienie ziemi sprawiło, że Grzegorz zgodził się udostępnić obraz na widok publiczny, mimo że przedtem prosiła o to sama Matka Boska. Od początku z wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem Jezus związane były liczne cuda. Kalekom wracało zdrowie, donoszono o wskrzeszeniu dwójki dzieci, zaraz trzymała się od miasta z daleka, obraz ocalał nawet podczas pożaru w 1779 r.

W 1916 r. wota i koronę kradną bolszewicy, ale obraz niezniszczony przetrwał okupację sowiecką, niemiecką, a potem ukraińską i socjalistyczną. Ukrywano go wpierw Stanisławowie, a potem w Starych Budkowicach pod Opolem.

Dzieło przeszło gruntowną renowację w 1954 r. Obecne korony poświęcił Jan Paweł II w 1987 r. podczas pielgrzymki do Częstochowy. Uroczysta koronacja, której przewodniczył patriarcha ormiańskich katolików Jan Piotr XVIII Kasparian, odbyła się 3 września 1989 r. 

Przed obrazem po dziś dzień w zgodzie modlą się katolicy obrządku ormiańskiego i łacińskiego, słowami:

 

Pod Twoją obronę uciekamy się

O cudowna w Tym Obrazie Maryjo.

Wysłuchaj mnie, żebrzącego tu dzisiaj przed Tobą.

Przyjmij łzy, wzdychania i prośby moje.

Pod Twoją obronę uciekam z ufnością,

O Maryjo, pewna strapionych pociecho.

Tyś nas uciekających się do Ciebie

W smutku i nieszczęściach cieszyła i ratowała.

Pociesz i mnie, o Łysiecka Pani,

W smutkach i utrapieniach teraźniejszych,

A szczególnie w godzinę śmierci mojej.

Amen.

 

HISTORIA OBRAZU

W kościele św. Trójcy w Gliwicach znajduje się od 1950r. łaskami słynący obraz Matki Boskiej Łysieckiej. Nazwa cudownego wizerunku pochodzi od niewielkiego miasteczka Łysiec, położonego 9 km na płd.-zach. od Stanisławowa i zamieszkałego niegdyś przez bogatych kupców ormiańskich. Wizerunek Łysiecki powstał pod koniec XVIw. jako kopia cudownego obrazu Matki Boskiej z Katedry - ormiańskiej w Kamieńcu Podolskim. Według tradycji obraz Łysiecki o wym. 136x98 cm. namalował kapłan Kolumb z ormiańskiego kościoła w Łyścu, pragnął bowiem posiadać w swoim domu wizerunek Matki Boskiej. Przed swoją śmiercią przekazał Obraz swojemu następcy przy kościele łysieckim, kapłanowi Grzegorzowi. Ten także przechowywał Obraz w swoim domu. Jak podaje tekst pieśni otrzymał od Matki Boskiej polecenie, aby Jej obraz przenieść do kościoła, udostępniając go wiernym. - Kiedy nie chciał rozstać się ze swoim skarbem, zatrzęsła się ziemia i wtedy postanowił niezwłocznie - przenieść Wizerunek do kościoła. Kiedy umieszczono obraz Matki Boskiej w ołtarzu kościoła łysieckiego, miały miejsce pierwsze cuda. W 1669r. kasztelan krakowski Andrzej Potocki funduje duży drewniany kościół ormiański w Łyścu, jako miejsce przechowywania cudownego Obrazu i bogato go wyposaża. Podczas wielkiego pożaru Łyśca w 1779r. spłonął także kościół ormiański, Wizerunek jednak uratowano. Hrabina Anna Kossakowska w 1782r. funduje nowy kościół. Pożar Łyśca dnia 16 lipca 1830r. niszczy kościół. Obraz wraz z wotami uratowano. Budowę obecnego murowanego kościoła ormiańskiego w Łyścu rozpoczęto dnia 15 września 1834r. a konsekrowano - 23 czerwca 1883r. Podczas I wojny światowej, pod koniec 1916r. Łysiec okupowany był przez wojska rosyjskie. Miasteczko zostało zniszczone a kościół zrujnowany. Skradziono korony, suknie i wota z cudownego Obrazu. Kapitan rosyjski Piotr Aniczków ratując Wizerunek przed zniszczeniem wywiózł go do Stanisławowa i dnia 10 maja 1917r. umieszczono go w stanisławowskim kościele ormiańskim. W 1919r. sprawiono nowe korony i suknie a dnia 7 września 1920r. w uroczystej procesji z udziałem całego duchowieństwa Stanisławowa i tysięcy wiernych przeniesiono Wizerunek do Łyśca umieszczając go ponownie w ołtarzu - głównym odnowionego ormiańskiego kościoła. Rozpoczęto starania o koronację Obrazu, ale - wszystko przerwał wybuch II wojny światowej. W latach 1944 - 1945. Obraz przechowywano w Stanisławowie. Ostatni proboszcz ormiański w Łyścu, ks. J. Magierowski, opuszczając Łysiec w 1945r. zabrał ze sobą obraz Matki Boskiej i dotarł do Starych Budkowicpod Opolem, gdzie Obraz przechowywano do 1949r. Następnie Obraz przeniesiono do Czarnowąs, a dnia 1 października 1950r. duszpasterz ormiański w Gliwicach ks. K. Roszko przeniósł Wizerunek do Gliwic - umieszczając go w ołtarzu głównym ormiańskiego kościoła św. Trójcy, gdzie znajduje się do dziś. W 1954r. dzięki staraniom Tadeusza Rozłuckiego, pochodzącego ze Stanisławowa, a zamieszkałego w Gliwicach, cudowny Obraz poddano gruntownej konserwacji w Krakowie. W nocy z 16 na 17 września 1985r. nieznani sprawcy dokonali włamania do wnętrza kościoła ormiańskiego. Ich łupem padły wota oraz korona ze skroni Matki Boskiej

HISTORIA KULTU

Najstarsze wzmianki o cudownym Obrazie Łysieckim i o kulcie jakim go otaczano, podają teksty "Litanii do Najświętszej Maryi Panny Łysieckiej", "Godzinek" i pieśni do Matki Boskiej Łysieckiej w książeczce wydanej drukiem w pocz. XIXw. z dedykacją do Najświętszej Bogurodzicy w Łyścu w cudownym obrazie wsławionej, wydanej przez kapłana ormiańskiego, który się "urodził, wzrósł i zestarzał pod Jej macierzyńskim okiem, pomimo niezwykłych życia kolei". Podczas przenoszenia Obrazu do kościoła, - uzdrowiony został kaleka a dwoje dzieci przywróconych do życia. Papież Pius VI pochwalając nabożeństwo wiernych do Matki Bożej Łysieckiej, nadał w 1781r. odpust zupełny na wszystkie uroczystości Maryjne. Przy kościele łysieckim istniały dwa bractwa maryjne: Niepokalanego Poczęcia NMP i Różańcowe, założone w 1781r. przez arcybiskupa ormiańskiego, ks. Jakuba Augustynowicza. W 1812r. bogaty kupiec ormiański z Łyśca, Mikołaj de Hasso Agopsowicz fundował piękne korony i suknie na obraz Matki Boskiej, wykonane w Monachium. Skradzione zostały w 1916r.


Uratowany przez kapitana Aniczkowa Obraz ozdobiono w 1919r. nowymi sukniami i koronami. W każdą sobotę przybywały do Łyśca grupy pielgrzymów. Przede wszystkim uroczystość Wniebowzięcia NMP, obchodzona w Łyścu w dniach 14-18 sierpnia zwożono chorych, cierpiących na rozmaite dolegliwości po to, aby otrzymali błogosławieństwo - cudownym Wizerunkiem. W XIXw. istniał zwyczaj układania chorych na ziemi wokół kościoła łysieckiego. Następnie wynoszono cudowny Wizerunek na feretronie z kościoła i obnoszono go nad leżącymi na ziemi chorymi. Po przewiezieniu Obrazu do Gliwic i umieszczeniu go 1 października 1950r. w kościele ormiańskim, kult ożył na nowo. Założono nową księgę łask, otrzymywanych na pośrednictwem Pani Łysieckiej. W każdą środę sprawowana jest uroczysta nowenna przed cudownym Wizerunkiem. Rozpoczęto starania o przeprowadzenie koronacji cudownego Wizerunku. Ojciec święty Jan Paweł II - podczas swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, dnia 12 czerwca 1987r. w czasie Apelu na Jasnej Górze dokonał poświęcenia nowych koron na obraz Matki Boskiej Łysieckiej.


Koronacja cudownego Wizerunku odbyła się dnia 3 września 1989r. w Gliwicach na placu obok ormiańskiego kościoła. Uroczystą Mszę św. koronacyjną w obrządku ormiańskim celebrował Patriarcha - Katolikos Ormian Katolików, Howannes Bedros XVIII Gasparian, w obecności Episkopatu Polskiego i Ormiańskiego oraz duchowieństwa i rzesz wiernych obrządku łacińskiego i ormiańskiego.


 

 

 

 Wykonanie: Enterglobal